logo

NEEFFS

NEEFFS_Meehelen_België (0)

NEEFFS

42.90TTC

42.90TTC

Desired support ( ? )

Any unauthorized use of images (unless proof of purchase) is prohibited.

DESCRIPTION

NEEFFS
Mechelen
België

Deze familie is afkomstig uit de stad Mechelen.

Jan Willem NEEFFS, aliàs Nepotis in het Latijn, was de eerste magnifieke rector van de universiteit van Leuven, voorheen scholaster van de Sint-Pieterskerk in Leuven. In 1425 werd hij door Jan IV, hertog van Brabant, naar paus Martinus V gestuurd om de oprichting van de universiteit van Leuven te bevorderen, en hij bracht de bul terug waaraan deze beroemde instelling haar bestaan dankt.
*
NEEFFS of NEEFS (Jan de), in het latyn "Nepotis", scholaster der. S. Pieters kerk te Loven, was geboortig van Mechelen.
Jan IV, hertog van Braband, zond hemn naer Rome, ten einde van den Paus de noodige brieven te verkrygen tot het opregten der Hooge-School te Loven.
Het magistraet dezer stad had ook afgeveerdigden tot hetzelfde doel gezonden.
NEEFFS verliet Rome, met eenen brief door Marten V, paus, geteekend en gestempeld van 9 December 1425, waerby het verzoek van den hertog en van het magistraet toegestaen werd, en met welken hy den 25 April 1426 te Loven aenkwam.
Zyne reis had 21210 plaketten gekost, rond de 6752 Belgische frank van 1860.
— Zie verder "rekeningen der stad Loven"
— Memoires sur les deux premiers siècles de l'université de Louvain.
— Nouveaux memoires de l'académie de Bruxelles.
De paus had Neeffs met het bestuer dezer Hooge-School, welke slechts den 7 September 1426 geopend werd, gedurende vyf jaren belast.
(Algemeene levensbeschryving ..., door C.-F.-A. Piron, 1860,)

Adelserkenning, 12 juni 1856.

Wapen:
" D'argent, à un tourteau de sable, chargé d'une étoile à cinq rais d'or. "
- Bourlet d'or et de sable.
- Cimier: un lévrier issant au naturel, colleté de gueules.
- Lambrequin: d'or et de sable.

Heraldische opmerking:
NEEFFS (Rombant), schepen van Mechelen, 1611: "een ster (Mechelen). Zonder koek."

Heraldieke bronnen:
- Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants..., t.3, par J.-Th. de Raadt, 1901.
- Armorial général d’Europe, par J.B. Rietstap (Gouda, 1861).
- Armorial d'Europe par J.B. Rietstap (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Armorial général J.B. Rietstap, illustré par Victor et Henri Rolland (1903-1926). Colorisé par Lionel Sandoz (1993-2002).

Historische, genealogische en biografische aantekening:
NEEFFS.
I. Simon van Lake, ook bekend als NEEFFS, overleed in 1485, trouwde met Catherine MOENS. Uit dit huwelijk zijn geboren:
1° Jan van Lake, ook genaamd NEEFFS, die volgt:
2º Pieter van Lake, ook bekend als NEEFFS, komt voor in de akte van 1485;
2 Marie van Lake, ook genaamd NEEFFS, getrouwd met Antoine van MONDERE. Hij was weduwnaar in 1485. (Erfenis van 25 maart 1496.)
4º Barbara van Lake, ook bekend als NEEFFS, getrouwd met Simon HUENS. (Erfenis van 19 mei 1481.)
II. Jan Ivan Lake, aliàs NEEFFS, leefde nog in 1485. De naam van zijn vrouw wordt niet vermeld. Hij liet een zoon achter, namelijk:
III. Hendrik van Lake, ook bekend als NEEFFS, schepen van Mechelen van 1518 tot 1522, vervolgens schatbewaarder van deze stad. Een schepenakte uit 1522, bewaard in de archieven van Mechelen, is nog voorzien van zijn zegel met het familiewapen. Hendrik NEEFFS, samen met zijn vrouw, waarvan de naam niet wordt gegeven, kochten een huis in Mechelen op 22 mei 1527.
Uit dit huwelijk zijn geboren: ... &c.,
tot:
Emmanuel-Edouard-Ghislain-Marie-Antoine NEEFFS, geboren op 13 september 1841, van Corneel-Vincent-Jozef-Ghislain NEEFFS, provincieraadslid van Mechelen, geboren op 5 april 1808, trouwde op 27 oktober 1840 met Eleonore-Caroline-Sophie-Jozef du TRIEU de TERDONCK, geboren op 24 mei 1812.
(Sources : Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du nord de la France, vol.2, par Fel. Vict Goethals, 1862.)

Bondgenootschappen met de adel:
- De familie HUENS uit Mechelen vermeerderde haar wapens met die van de familie NEEFFS na het verbond gesloten door Simon HUENS met Barbe NEEFFS, ook bekend als van LAKEN (1457), en met die van de familie YMBRECHTS, waarvan de moeder van Barbe NEEFFS lid was. Barbe NEEFFS was de nicht van Simon van LAKEN, ook bekend als NEEFFS (Akte in het erfregister van Mechelen van de voorlaatste dag van februari 1461; andere akte van 9 januari 1453). Pieter HUENS, echtgenoot van Margaretha NEEFFS, wordt genoemd in een akte van de pupillaire kamer van Mechelen van 28 maart 1521. (Heraldische archieven: Huens. De Huens- en NEEFFS-families, ook bekend als van Laken. Met kleurenplaat. Herckenrode, Aanvulling. I. Gent 1862. 4. P. 23-25.)
- Catharina NEEFFS trouwde op 19 december 1623 in de parochie van Sint-Pieter in Mechelen met Rombaut ESSCHERICX (ESTRIX), een familie afkomstig uit Mechelen.
- Gabrielle-Marie-Justine-Ghislaine-Antonie-Françoise NEEFFS trouwde op 7 mei 1886 met Gustave-Eugène-Léon-Marie-Ghislain de VRIÈRE, een Romeins graaf op 31 augustus 1877.
Op 23 maart 1868 werd Alberte-Éléonore-Ghislaine geboren in Mechelen, dochter van Emmanuel-Marie-Rombaut-Ghislain-Edmond NEEFFS en Ludwine d'UDEKEM d'ACOZ.

Bibliografieën:
- Jan NEEFFS, ook bekend als Nevius, religieus van de orde van de Augustijner eremieten, 1576-1656. Leuven, uitgave, 1868. (Afzonderlijke publicatie uit de Analecta ter bevordering van de kerkgeschiedenis van België, deel 5).
- De Franchoys, schilders geboren in Mechelen 1574-1681, door Emmanuel NEEFFS, Mechelen, 1868.
- Emmanuel NEEFFS "Geschiedenis van de schilderkunst en beeldhouwkunst in Mechelen.", 1876.
- Portret van Josse de HERTOGHE 1618, in het Prentenkabinet, gegraveerd met burijn door Jacobus NEEFFS (Jacob Neefs), 1610-na 1660, naar Antoine VAN DYCK.
K. NEEFS "De familie Neefs uit Gierle", 1988.

Mechelen:
- De heerlijkheid Mechelen is lange tijd een bezitting geweest van het prinsbisdom Luik, gelegen binnen het hertogdom Brabant.... In 1815, na de val van Napoleon en het Congres van Wenen, werd het gebied opgenomen in het Koninkrijk der Nederlanden en werd het de provincie Antwerpen.
- Tegenwoordig is Mechelen een Nederlandstalige stad en gemeente in België, gelegen in het Vlaams Gewest in de provincie Antwerpen. Sinds 1559 is het de zetel van het aartsbisdom Mechelen, dat in 1962 het aartsbisdom Mechelen-Brussel werd.


*******************************************
NEEFFS
Malines
Belgique

Cette famille appartient à la ville de Malines, dont elle est originaire.
- 1223, filius Walteri NEPOTIS (NEEFFS en latin).

- Jean Guillaume NEEFFS, Nepotis, en latin, premier recteur magnifique de l'université de Louvain, d'abord écolâtre de Saint Pierre, à Louvain, fut député, en 1425, par Jean IV, duc de Brabant, vers le pape Martin V, à l'effet de solliciter l'érection de l'université de Louvain, et rapporta la bulle à laquelle cette école célèbre doit son existence.
*
NEEFFS ou NEEFS (Jan de), en latin "Nepotis", chanoine de l'église Saint-Pierre à Louvain, était originaire de Malines.
Jean IV, duc de Brabant, l'envoya à Rome afin d'obtenir du Pape les lettres nécessaires pour fonder l'Université de Louvain.
Le magistrat de cette ville avait également envoyé des délégués dans le même but.
NEEFFS quitta Rome avec une lettre signée par le pape Martin V, datée du 9 décembre 1425, accordant la demande du duc et du magistrat, et avec laquelle il arriva à Louvain le 25 avril 1426.
Son voyage avait coûté 21210 plaketten, environ 6752 francs belges de 1860.
Voir également "comptes de la ville de Louvain"
Mémoires sur les deux premiers siècles de l'université de Louvain.
Nouveaux mémoires de l'académie de Bruxelles.
Le Pape avait chargé NEEFFS de la direction de cette Université, qui ne fut ouverte que le 7 septembre 1426, pour une durée de cinq ans.
(Algemeene levensbeschryving ..., door C.-F.-A. Piron, 1860.)

- Reconnaissance de noblesse, le 12 juin 1856.

Armoiries :
" D'argent, à un tourteau de sable, chargé d'une étoile à cinq rais d'or. "
- Bourlet d'or et de sable.
- Cimier: un lévrier issant au naturel, colleté de gueules.
- Lambrequin: d'or et de sable.

Note héraldique :
NEEFFS (Rombant), échevin de Malines, 1611 : " une étoile (Malines). Sans tourteau. "

Sources héraldiques :
- Sceaux armoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants..., t.3, par J.-Th. de Raadt, 1901.
- Armorial général d’Europe, par J.B. Rietstap (Gouda, 1861).
- Armorial d'Europe par J.B. Rietstap (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Armorial général J.B. Rietstap, illustré par Victor et Henri Rolland (1903-1926). Colorisé par Lionel Sandoz (1993-2002).

Note historique, généalogique et biographique :
NEEFFS.
I. Simon van Lake, dit NEEFFS, mort en 1485, épousa Catherine MOENS. De ce mariage sont nés :
1° Jean van Lake, dit NEEFFS, qui suit :
2º Pierre van Lake, dit NEEFFS, figure dans l'acte de 1485 ;
2 Marie van Lake, dite NEEFFS, mariée à Antoine van MONDERE. Il était veuf en 1485. (Adhéritance du 25 mars 1496.)
4º Barbe van Lake, dite NEEFFS, mariée à Simon HUENS. (Adhéritance du 19 mai 1481.)
II. Jean Ivan Lake, dit NEEFFS, vivait encore en 1485. Le nom
de sa femme n'est pas mentionné. Il laissa un fils, savoir :
III. Henri van Lake, dit NEEFFS, échevin de Malines, de 1518 à 1522, puis trésorier de cette ville. Un acte échevinal de 1522, reposant aux archives de Malines est encore muni de son
sceaux aux armoiries de la famille. Henri NEEFFS, conjointement avec sa femme, dont le nom n'est pas donné, achetèrent une maison à Malines le 22 mai 1527.
De ce mariage sont nés : ... &c.,
jusqu'à:
- Emmanuel-Édouard-Ghislain-Marie-Antoine NEEFFS, né le 13 septembre 1841, de Corneille-Vincent-Joseph-Ghislain NEEFFS, conseiller provincial de Malines, né le 5 avril 1808, a épousé, le 27 octobre 1840, Éléonore-Caroline-Sophie-Josèphe du TRIEU de TERDONCK, née le 24 mai 1812.
(Sources : Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du nord de la France, vol.2, par Fel. Vict Goethals, 1862.)

Alliances avec la noblesse :
- La famille HUENS, de Malines, écartela ses armes avec celles de la famille NEEFFS à la suite de l'alliance contractée par Simon HUENS avec Barbe NEEFFS aliàs van LAKEN ( 1457),
et avec celles de la famille, YMBRECHTS, à laquelle appartenait la mère de Barbe NEEFFS. Barbe NEEFFS était la nièce de Simon van LAKEN aliàs NEEFFS (Acte au registre des adhéritances de Malines de l'avant dernier jour de février 1461 ; autre acte du 9 janvier 1453.). Pierre HUENS, époux de Marguerite NEEFFS, est cité dans un acte de la chambre pupillaire de Malines du 28 mars 1521. (Archives héraldiques: Huens. Les Familles Huens et NEEFFS, dit van Laken. Avec planche color. Herckenrode, Complément. I. Gand 1862. 4. S. 23-25.)
- Catherine NEEFFS a épousée le 19 décembre 1623, dans la paroisse de Saint-Pierre à Malines, Rombaut ESSCHERICX (ESTRIX) famille originaire de Malines.
- Gabrielle-Marie-Justine-Ghislaine-Antonie-Françoise NEEFFS a épousée le 7 mai 1886, Gustave-Eugène-Léon-Marie-Ghislain de VRIÈRE, comte romain le 31 août 1877.
- Naissance le 23 mars 1868, à Malines, Alberte-Éléonore-Ghislaine, fille d'Emmanuel-Marie-Rombaut-Ghislain-Edmond NEEFFS, et de Ludwine d'UDEKEM d'ACOZ.

Bibliographies:
- Jean NEEFFS, dit Nevius, religieux de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, 1576-1656. Louvain, édition, 1868. (Tiré à part des Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de
Belgique, tome 5).
- Les Franchoys, peintres nés à Malines 1574-1681, par Emmanuel NEEFFS, Malines, 1868.
- Emmanuel NEEFFS « Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines. », 1876.
- Portrait de Josse de HERTOGHE 1618, au Cabinet des estampes, gravure au burin par Jacques NEEFFS (Jacobus Neefs), 1610-après 1660, d’après Antoine VAN DYCK.
- K. NEEFS "De familie Neefs uit Gierle", 1988.

Malines.
- La seigneurie de Malines a longtemps été une possession de la principauté de Liège enclavée à l'intérieur du duché de Brabant....En 1815, après la chute de Napoléon et le congrès de Vienne, le département est incorporé au royaume des Pays-Bas et devient la province d'Anvers.
- De nos jours, Malines (en néerlandais : Mechelen) est une commune et ville néerlandophone de Belgique située en Région flamande dans la province d'Anvers. Elle est depuis 1559 le siège de l'archidiocèse de Malines, devenu en 1962 l'archidiocèse de Malines-Bruxelles.

_________________________________________SHARE ON SOCIAL NETWORKSOPINIONS


There are no notes at this time. Be the first to rate!

GIVE A NOTE